O nás

Zabývat se společně historií a převzít zodpovědnost za budoucnost. Dobrovolnické angažmá a mezinárodní spolupráce. Konkrétní kroky pro připomínku minulosti, solidaritu a mír. V Evropě, Velké Británii, USA a v Izraeli. To je ASF.

 

 

O ASF

Společnost Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (Akce Smíření Mírové služby, dále ASF) se angažuje  již více než 60 let v připomínání zločinů nacionálního socialismu,  usiluje o smíření a mír. Tato společnost byla založena po skončení druhé světové války. Znamenala změnu a vyjádřila konkrétní solidaritu s lidmi a zeměni, kteří trpěli pod bezprecedentním nacistickým zločineckým režimem. ASF připomíná pronásledované a oběti nacismu a aktivě vystupuje proti aktuálním formám antisemitismu, rasismu, LGBTQplus nenávisti a vylučování menšin z většinové společnosti.

ASF nabízí dlouhodobé dvanácti až osmnáctiměsíční mezinárodní dobrovolnické služby pro mladé ženy a muže. Každý rok vysílá okolo 160 dobrovolnic a dobrovolníků do různých zemí v Evropě, do Izraele a do USA. Dobrovolníci organizace ASF pomáhají seniorům (např. v židovských obcích nebo v organizacích pro přeživší holocaustu), sociálně znevýhodněným (např. uprchlíkům nebo bezdomovcům) a také lidem s fyzickým nebo psychickým postižením, angažují se v iniciativách bojujících proti rasismu nebo v projektech zaměřených na historicko-politické vzdělávání v památnících a paměťových organizacích. V dvoutýdenních mezinárodních letních táborech dobrovolnice a dobrovolníci podporují konkrétní projekty, např. pečují o židovské hřbitovy nebo se podílejí na rešerších v památnících.

Tato činnost je umožněna jen díky podpoře partnerských organizací v těchto zemích: židovských obcí, církví, sociálních institucí a památníků a dalších. Ve většině zemí je ASF zastoupeno kontakní osobou/ a kanceláří.

ASF chápe dobrovolnickou službu jako službu mírovou. V úzké spolupráci s partnerskými organizacemi se otevírá cesta k porozumění a dialogu. Dobrovolnické služby tvoří malý, ale konkrétní příspěvek k lidským právům a solidaritě.

ASF-Engagement von Ehrenamtlichen aus der DDR in Polen 1965

ASF v České republice

Každoročně přijíždí do České republiky zhruba dvanáct dobrovolnic a dobrovolníků z Německa. Angažují se v projektech v osmi obcích a městech v Česku. Koordinaci a péči o ně zajišťuje  místní pobočka ASF se sídlem v Praze, která byla založena v roce 2004. Do té doby byla činnost ASF v České republice řízena z Berlína.

Vysílání dobrovolníků probíhá ale i opačným směrem, tedy do Německa. V roce 1998 nastoupila první dobrovolnice z České republiky jeden z projektů ASF v Německu v památníku bývalého koncentračního tábora Dachau.

Partnerskou organizací ASF v Česku je ekumenické sdružení Servitus existující od roku 2004, které se zabývá podporou dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Dobrovolnice Fridederike na návštěvě u přeživší nacismu v Praze. Foto: Helena Schaetzle/ASF

ASF začala rozvíjet své aktivity v tehdejším Československu už v 60. letech 20. století, konkrétně v Památníku Terezín. V sousední NDR se navíc konaly letní tábory, na které jezdili i účastníci z Československa. Paralelně se začaly rozvíjet i úzké vztahy s přeživšími členy židovské obce v Praze, kteří činnost ASF v Česku podporují dodnes.

Po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 byla nevládním organizacím ze západní Evropy znemožněna činnost na území ČSSR. Přesto východoněmecká ASF udržovala se svými československými partnery kontakt i nadále, i když to bylo vždy na hraně zákona. Situace se podstatně změnila po roce 1989. V roce 1993 tak mohla ASF vyslat do židovské obce v Praze první dobrovolnice a dobrovolníky na roční dobrovolnickou službu.

Od té doby se výrazně rozšířila i nabídka projektů. Každoročně přijíždí do Česka zhruba dvanáct mladých dobrovolnic a dobrovolníků z Německa, kteří podporují po dobu jednoho roku některé z cca patnácti partnerských organizací, např. členky a členy židovských obcí, bývalé nuceně nasazené, romské děti, uprchlíky, osoby s postižením a další.  Dobrovolnice a dobrovolníci pracují v Památníku Terezín, Památníku Lidice a v dalších česko-německých kulturních organizacích.

 

Dobrovolnice Anna v projektu Effeta - denní stacionář Diecézní charity v Brně. Foto: Karel Cudlín/ASF

V současné době působí dobrovolnice a dobrovolníci v následujících organizacích a místech v ČR:

Collegium Bohemicum – Ústí nad Labem

Collegium Bohemicum o.p.s. je organizace zabývající se kulturně-politickým vzděláváním se zaměřením na česko-německé vztahy. Dobrovolníci jsou průvodci výstavy Naši Němci a pomáhají s organizací a realizací  kulturních akcí. Projekt je kombinován se službou určenou pro seniory z ústeckého regionu, přičemž se jedná o přeživší nacistického bezpráví. Tuto sociální činnost koordinuje pražská organizace Živá paměť.

Diecézní charita Brno

Dobrovolnice a dobrovolníci pomáhají lidem s duševním nebo tělesným postižením, vytvářejí pro ně volnočasové aktivity a pracují jako asistenti v projektech chráněného bydlení. Projekt lze kombinovat s pečovatelskou službou poskytovanou seniorům prostřednictvím Židovské obce Brno.

Kulturní centrum Řehlovice – Řehlovice a Litoměřice
Řehlovice je vesnice v českém pohraničí nedaleko hranice s Německem. Místní kulturní centrum je místem setkávání umělců z Česka, Německa a Rakouska, kteří se zabývají česko-německou kulturou. Dobrovolníci zde pracují na podzim a od jara do léta, podílejí se na organizaci akcí a věnují se propagaci zařízení. V zimě pak vypomáhají v galerii Dvojče v nedalekých Litoměřicích.

Městská galerie Litomyšl

Dobrovolníci podporují galerii a její činnost. Podílejí se na organizaci akcí a věnují se propagaci galerie.

Památník Lidice
V Památníku Lidice se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení.  Projekt je kombinován s rešeršemi v Archivu bezpečnostních složek.

Památník Terezín

V Památníku Terezín se dobrovolníci věnují historickému vzdělávání, průvodcovské činnosti, starají se o školní skupiny a organizačně vypomáhají v pedagogickém oddělení.

Paměť národa Jižní Čechy,  České Budějovice

Dobrovolník podporuje činnost regionální kanceláře. Spolupracuje na příhraničních projektech s mládeží.

Paměť národa Olomouc a Charita Olomouc

Dobrovolnice podporuje činnost regionální kanceláře. Spolupracuje na projektech s mládeží. Dva dny v týdnu podporuje činnost Charity v Olomouci.

Židovská obec Brno

Židovská obec Brno poskytuje pečovatelskou službu starým lidem. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Projekt je kombinován s prací v Charitě Brno (pomoc postiženým lidem).

Židovská obec Praha

Židovská obec Praha poskytuje pečovatelskou službu seniorkám a seniorům. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech, nosí jim obědy a vypomáhají v domácnosti.

Živá paměť Praha

Organizace Živá paměť poskytuje péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z Prahy a jejího okolí. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Zároveň se podílejí na činnosti pražské kanceláře organizace Živá paměť.

Živá paměť Ústí nad Labem

Organizace Živá paměť poskytuje sociální péči bývalým vězňům nacistického režimu a nuceně nasazeným z Prahy a jejího okolí. Dobrovolníci je navštěvují v jejich domovech a vypomáhají jim v domácnosti. Projekt je realizován společně se společností Collegium Bohemicum.

Seznamte se s aktuálními dobrovolnicemi a dobrovolníky v Česku. Naleznete je zde

Viola Jakschová

More infromation on this topic

Národní koordinátorka ASF v ČR

Servitus, z.s.

Máchova 7

CZ 120 00 Praha 2

Tel: 00 420 252545694
Mail: jakschova@asf-ev.de

 

Naše partnerské organizace v České republice

Činnost ASF je možná jen díky našim partnerským organizacím. S mnohými spolupracujeme již po mnoho let – základnou je rovnoprávné partnerství.  Vedeme spolu pravidelný dialog – mezinárodní spolupráce pro nás velkým obohacením. Naše dobrovolnice a dobrovolníci mají ve svých projektech stálá pracovní místa a kontaktní osoby.

 

Vysílání dobrovolnic a dobrovolníků probíhá  i opačným směrem, tedy do Německa. V roce 1998 nastoupila první dobrovolnice z České republiky jeden z projektů ASF v Německu v památníku bývalého koncentračního tábora Dachau.

Partnerskou organizací ASF v Česku je ekumenické sdružení Servitus existující od roku 2004, které se zabývá podporou dobrovolnictví a občanské angažovanosti.

Dobrovolnictví. S klientkou charity v Brně. Foto: Karel Cudlín/ASF

„Velmi si cením dobrovolnické služby. Je důležitá ze dvou důvodů: Jako čin smíření a rovněž jako velká pomoc pro přeživší šoa. Vzpomínání je důležité jako výzva pro budoucnost – aktivně působí proti antisemitismu a předsudkům. Mladé lidé se mají učit z minulosti a mají si být přitom vědomi, že nejsou odpovědni za tehdejší bezpráví, ale jsou odpovědni za budoucnost. Pokud odpovědí:„Jsme všichni lidé“ –  potom jsme dosáhli to nejdůležitější.”

Michaela Vidláková

Partnerka ASF a pamětnice šoa, Praha

AFS-Blog

Test

zum Blogbeitrag

Partner diskutieren

     
zum Blogbeitrag

Publikation zu jüdischen Lebenswelten in Israel und Deutschland

zum Blogbeitrag

Freiwillige in Israel angekommen

zum Blogbeitrag

ASF v nové formě a v nových barvách

zum Blogbeitrag